Blue UV Capture

นวัตกรรมกรองแสงสีน้ำเงินในเนื้อเลนส์

"ปกป้องดวงตา จากแสงสีน้ำเงินและรังสียูวี"

"กรองแสงสีน้ำเงินที่เป็นอันตรายต่อร่างกายเราออกไป"

"ปกป้องดวงตา"

"สวยใส"

"จบครบในเลนส์เดียว"